Vedtægter for Hvide Sande Karateklub

§ 1 Navn og hjemsted

Stk 1               Foreningens navn er Hvide Sande Karateklub.

Stk 2               Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune.

Stk 3               Foreningen er kontinuerlig.

§ 2 Formål

Stk 1               Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og udøvelsen af karate. Gennem karate er det foreningens mål at fremme medlemmernes velvære via samvær, forbedret kondition og humør.

§ 3 Medlemskreds

Stk 1               Foreningen er åben for alle, der er fyldt 7 år og har en ren straffeattest.

Stk 2               Kredsen af aktive medlemmer har ret til at udelukke medlemmer, der udviser modarbejdelse af foreningens formålsparagraf. Herudover kan nægtelse af evt. pålagt arbejde for foreningen i rimeligt omfang medføre bortvisning, og i den af bestyrelsen givne periode, kan medlemmet ikke deltage i evt. aktiviteter og møder.

Stk 3               Alle aktive medlemmer er berettigede til at bruge foreningens aktiver, hvis det sker ud fra foreningens formål og er aftalt med en af foreningens trænere. Alle aktive medlemmer er stemmeberettigede, og er valgbare til bestyrelsen, når de er fyldt 15 år. For medlemmer under 15 år kan stemmeretten overtages af en forælder eller værge. For alle medlemmer er forældre og værger valgbare til foreningens bestyrelse.

§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1              Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen vælger formanden ved simpelt flertal, hvorefter der vælges mindst 1 og højst 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første bestyrelsesmøde, hvor forretningsordenen også fastsættes. I bestyrelsen skal der udover formanden være en næstformand. Herudover kan vælges en kasserer, en sekretær og et menigt medlem. Hvis der kun er formand og næstformand i bestyrelsen, er næstformanden født kasserer, og øvrige opgaver deles ifølge bestyrelsens eget valg.

Stk. 2              Ordinær generalforsamling afholdes hvert 2. år i perioden indenfor 1. – 30. september. Indvarslingen skal ske skriftligt til samtlige medlemmer senest 14 dage før afholdelsen. Foreløbig dagsorden sendes ud samtidig med indvarslingen til generalforsamlingen. Eventuelle punkter til dagsordenen skal være indsendt senest 7 dage før afholdelsen.

Stk. 3              Dagsordenen skal indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  5. Valg af formand
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

Noter til stk. 3: Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 1 år. Alle beslutninger træffes af flertallet af de fremmødte stemmeberettigede. Kasserer og formand skal være over 18 år.

 § 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1              Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes af bestyrelsen, hvis en tredjedel af de stemmeberettigede skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. Ligeledes kan bestyrelsen selv, såfremt et simpelt flertal af denne ønsker det, indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor de samme regler vedrørende skriftlig indstilling gør sig gældende. Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

Stk. 2              Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles minimum 10 dage før afholdelse af denne. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig som en ordinær generalforsamling.

§ 6 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1              Regnskabet går fra 1.7. til 30.6. Alle kontingentrestancer skal være indbetalt senest 3 uger efter sidste kontingentindbetalingsdato. Hvis der ikke betales rettidigt, mistes retten til afbenyttelse af foreningens aktiver.

Stk. 2              Regnskabet skal efterses af en kritisk revisor, der er valgt af generalforsamlingen.

Stk. 3              Kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

Stk. 4              Foreningens midler bruges til administrationsmaterialer, kontingenter til World Combat Association, DAI og Dansk Karate forbund, vedligeholdelse og indkøb af aktiver, honorering af gæstetrænere og dommere og tilskud til medlemmernes deltagelse i fællestræninger og stævner i andre karateforeninger. Der er tegnet en kollektiv ulykkesforsikring, som også betales af kontingentmidler. Desuden ydes tilskud til trænerkurser helt eller delvis efter aftale med bestyrelsen i den udstrækning udgifterne ikke dækkes af tilskud fra anden side.

 

§ 7 Tegningsregler

Stk. 1              Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren.

§ 8 Vedtægtsændringer

Stk. 1              Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske på ordinær og ekstraordinær generalforsamling, når forslag hertil er indsendt rettidigt (min. 7 dage før), og der på pågældende generalforsamling er et flertal på 2/3 herfor.

§ 9 Opløsning

Stk. 1              Såfremt foreningen opløses, overdrages foreningens midler til andre ungdomsaktiviteter på foreningsplan.

§ 10 Beslutninger

Stk. 1              Hvor intet andet i vedtægterne er nævnt, træffes beslutninger ved simpelt flertal, hvilket vil sige mere end halvdelen af de afgivne stemmer. Ved stemmelighed bortfalder det fremsatte forslag.

Ovennævnte paragraffer er de gældende. Vedtægterne er udfærdiget i overensstemmelse med de trufne beslutninger på den stiftende generalforsamling den 31.01.2005.

Du kan downloade vores vedtægter i PDF version her